Алмуззэммил - الـمـزمـل - The One Covering Himself

20 Шъыпкъэ дэдэмкIэ, уи Тхьэ дэгъоу ешIэ чэщым ищэнитIу къыщыкIэу о нэмазым узэрэтетрэр, е чэщым ызыныкъо, е ащ ызыщанэ уигъусэмэ ащыщхэри джащ фэдэу мэзекIох. Алахьым мафэмрэ чэщымрэ къегощых. Ащ ешIэ шъо ар къызэрэдэшъумылъытэщтыр, Ащ къышъуфигъэгъугъ. КъурIаным щыщэу шъо шъузэджэн шъулъэкIыщтым шъуедж. Алахьым ешIэ шъо сымаджэхэр къызэрэшъухэтыщтхэр, Алахьым ишIушIэ щыщ шIуагъэ агъотмэ ашIоигъоу гъогу рыкIохэм хэгъэгур къызэракIухьэрэр, Алахьым игъогу тетхэу заохэрэр къызэрэшъухэтхэри Ащ ешIэ. Шъо нахь макIэу къышъохьылъэкIынэу КъурIаным итхэм шъуядж. Нэмаз шъушIы, сэдакъэ шъуты, Алахьым тынышIухэр фэшъушIых. Сыд фэдэ шIушIагъэу шъо шъуапэ ижъугъэшъырэр шъо икIэрыкIэу Алахьым ежъугъотылIэжьыщт. ШъоркIэ ар нахьышIу хъущт, джаущтэу шъо тын ин къэжъугъэхъэщт. Алахьым къышъуфигъэгъунэу шъуелъэIу. Алахьым къыпфегъэгъу, гукIэгъушI!